Header Search top overlay

Ông Nguyễn Quang Thương

Phó Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ tài chính

Ông Nguyễn Quang Thương hiện là Phó Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ tài chính. Hiện tại Ông chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm mới cho thị trường vốn của Việt nam. Ông dành sự quan tâm lớn cho việc ứng dụng fintech trên thị trường vốn, đặc biệt tài trợ cho các công ty khởi nghiệp sáng tạo/SMEs sử dụng tài sản mã hóa.

Ông Thương tốt nghiệp kỹ sư và thạc sỹ khoa học về công nghệ thông tin, tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh tại đại học Old Dominion, Hoa Kỳ. Luận án của ông liên quan đến quản trị công ty. Ông ấy cũng dành sự quan tâm lớn đối với giáo dục và đào tạo, ông tham gia thỉnh giảng các môn về Phái sinh, Đầu tư, Quản lý quỹ và Quản trị rủi ro.